Legionella Regelgeving

Normec AquaServa > Regelgeving > Legionella Regelgeving

Legionella

Onderwerpen

 • Drinkwaterbesluit en Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater
 • Verplichtingen eigenaren prioritaire installaties
 • Monstername en analyse Legionellamonsters
 • BRL 6010-gecertificeerde bedrijven
 • Ontwikkelingen legionellapreventie
 • Formulier Melden Tekortkomingen.

 

Drinkwaterbesluit en Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

In hoofdstuk 4 (artikel 35 t/m 44) van het Drinkwaterbesluit en de Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater zijn regels opgenomen met betrekking tot de preventie van legionella in drink- en warm tapwater.
De regels richten zich tot eigenaren een aantal groepen collectieve drinkwaterinstallaties, voor zover zich daar aërosolvormende tappunten in bevinden, en tot eigenaren van wijkwarmtapwatervoorzieningen. Bij de eerste groep gaat het om (bepaalde categorieën van) de volgende groepen:

 • Instellingen als bedoeld in artikel 1.2, onderdeel 1 van het Uitvoeringsbesluit WTZi, uitgezonderd zelfstandige behandelcentra
 • Zorginstellingen
 • Gebouwen met een logiesfunctie of woonfunctie met nachtverblijf aan meer dan 5 personen
 • Opvangcentrum als bedoeld in artikel 1 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 • Gebouw of bouwdelen met een celfunctie
 • Badinrichting als bedoeld in artikel 1 van de wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 • terrein of plaats bestemd ten behoeve van recreatief nachtverblijf
 • Havens en bijbehorende grond voor pleziervaartuigen
 • Truckstops, benzinestation, wegrestaurant e.d. voor wegvervoer met douchefaciliteiten voor openbaar gebruik.

 

Voor bepaalde categorieën instellingen worden alle tappunten als aërosolvormend beschouwd. Alle installaties in bovengenoemde categorieën worden gezamenlijk ook wel “prioritaire installaties” genoemd.

 

Verplichtingen eigenaren prioritaire installaties

De volgende verplichtingen gelden voor eigenaren van prioritaire installaties:

 • Opstellen risicoanalyse en beheersplan (RA en BP)
 • Zorgen dat het drinkwater aan de norm voor Legionella voldoet (<100 kve/l.)
 • Periodiek onderzoeken waterkwaliteit op vastgesteld aantal tappunten (nemen en analyseren van “legionellamonsters” overeenkomstig NEN 6265)
 • Uitvoeren maatregelen en controles conform beheersplan
 • Bijhouden logboek van uitgevoerde maatregelen, controles en onderzoeken
 • Bij risico’s/normoverschrijding de toezichthouder informeren en eventueel acties nemen
 • Bij risico’s/normoverschrijding eventueel gebruikers informeren en adviseren.

Zie ook het Informatieblad “Legionella, uw zorg?!” van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Verplichtingen en onderdelen die in een legionella-risicoanalyse aan de orde moeten komen vindt u hier: Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater (bijlage 2).

 

Monstername en analyse legionellamonsters

De Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater bepaalt in artikel 7, lid 1, dat het nemen en het analyseren van legionellamonsters moeten plaatsvinden overeenkomstig NEN 6265:2007 of een gelijkwaardige methode.

 

In artikel 6 van genoemde regeling worden eisen gesteld aan de personen, bedrijven en laboratoria die monsters nemen en analyseren op Legionella. De monsternemer hoeft niet in dienst te zijn van het laboratorium, maar moet wel voor de monstername geaccrediteerd zijn. In document T021 Accreditatie van Monsterneming van de Raad van Accreditatie is hierover meer informatie te vinden.

 

Voor de analyse van Legionellamonsters geaccrediteerde laboratoria kunt u vinden op de site van de Raad voor Accreditatie. Ga naar www.rva.nl U ziet een zoekveld. Vul de zoekterm : “legionella” in , klik eronder aan: “Scopes” en laat zoeken. U krijgt een scherm met resultaten. Vink bij “Discipline” aan: “Testlaboratorium” en vink bij “Land” aan: “Nederland”. U krijgt dan de lijst met geaccrediteerde laboratoria te zien.

 

BRL 6010-gecertificeerde bedrijven

Wilt u als eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie verzekerd zijn van een deskundig advies over uw legionella-verplichtingen ? Kies dan voor een advies- of installatiebedrijf dat is gecertificeerd op basis van de Beoordelingsrichtlijn “Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties”(BRL 6010).”

Voor eigenaren van prioritaire installaties geldt, met ingang van de inwerkingtreding van het Drinkwaterbesluit per 1 juli 2011, de wettelijke verplichting om de legionella-risicoanalyse uit te laten voeren door een BRL-6010 gecertificeerd bedrijf; dit geldt ook voor het eventueel op basis van de risicoanalyse op te stellen beheersplan. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u op der website van de KvINL. Hiertoe kunt u terecht op de volgende link: KvINL, daarna klikt op op het blad “Certificaathouders” en vinkt in het overzicht de term Advisering Legionellapreventie (BRL 6010) aan, waarna u op de knop met de tekst “zoek” klikt. U krijgt dan een overzicht met alle gecertificeerde bedrijven, optioneel kan u bij het zoeken naar een adviesbedrijf als aanvullend zoekcriteria ook een bedrijfsnaam ingeven.

 

Formulier Melden Tekortkomingen

Met het Meldingsformulier fouten BRL 6010-gecertificeerde bedrijven formulier kunnen eigenaren van zogenaamde prioritaire installaties bij Kiwa Nederland B.V. melding maken van door hen geconstateerde tekortkomingen in de Legionella-risicoanalyse en het Legionella-beheersplan, uitgevoerd c.q. opgesteld door een door Kiwa Nederland B.V. op basis van BRL 6010 gecertificeerd adviesbedrijf.

 

Bedrijven die zijn gecertificeerd op basis van BRL-K14010, deel 1 of deel 2

Voor een overzicht van bedrijven die zijn gecertificeerd op basis van de Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14010/01, deel 1 (Fysische techniek, inclusief beheersconcept voor de nageschakelde installatie) of Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14010/01, deel 2 (Elektrochemische techniek: koper/zilver-ionisatie en anodische oxidatie) gaat u naar de website van Kiwa Nederland B.V. met een overzicht van gecertificeerde bedrijven: KIWA Gecertificeerde bedrijven.
Vul in het scherm op de plek van de tekst “Norm/BRL” K14010 in en klik op de knop “Zoek”. U krijgt dan een lijst met certificaathouders; erbij vermeld staat of het bedrijf is gecertificeerd volgens de BRL-K14010 deel 1 of deel 2.

 

Ontwikkelingen legionellapreventie

Voor recente ontwikkelingen wordt verwezen naar de website van de rijksoverheid (Rijksoverheid – Onderwerp Legionella) en die van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

AquaServa-Regelgeving-300x200 zw
Lady Justice is an allegorical personification of the moral force in judicial systems.