Drinkwaterwet / Drinkwaterbesluit

Normec AquaServa > Regelgeving > Drinkwaterwet / Drinkwaterbesluit

Drinkwaterwet en Drinkwaterbesluit

Per 1 juli 2011 zijn de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking getreden als opvolgers van respectievelijk de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit. In het Drinkwaterbesluit wordt nadere uitwerking gegeven aan een aantal bepalingen uit de Drinkwaterwet.

 

Een aantal onderwerpen van uitvoeringstechnische aard is uitgewerkt in de volgende ministeriële regelingen:

  • Drinkwaterregeling (in werking getreden op 1 juli 2011)
  • Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking getreden op 19 juli 2011)
  • Regeling afsluitbeleid voor klein verbuikers van drinkwater(in werking getreden op 17 april 2012)
  • Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm water (in werking getreden op 1 juli 2011).

 

De Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de regelingen hangen nauw met elkaar samen en hebben algemeen verbindende werking. Voor zover in deze wet- en regelgeving de toepassing van bepaalde documenten, zoals NEN-normen, Waterwerkbladen, Beoordelingsrichtlijnen wordt voorgeschreven, hebben deze eveneens rechtskracht. Indien algemeen geldende handleidingen worden voorgeschreven of benoemd, bijvoorbeeld ISSO-publicaties dan hebben deze geen rechtskracht, doch worden wel als algemeen aanvaardbaar geacht en te worden toegepast.

 

Op één onderwerp kunnen zowel bepalingen uit de wet, het besluit, de regelingen en de aangewezen documenten (normen, beoordelingsrichtlijnen, gangbare publicaties) van toepassing zijn.

 

Naast de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit kunnen andere wetten en/of Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) van toepassing zijn op drink- en warmtapwaterinstallaties, hierbij valt te denken aan:

  • De woningwet (in werking getreden op 29 augustus 1991)
  • Het Bouwbesluit 2012 (in werking getreden op 1 april 2012)

 

Bekijk of download de integrale teksten

Wet- en regelgeving is onderhevig aan wijzigingen, als gevolg van Europese wet- en regelgeving en voortschrijdend inzicht. Op dit moment zijn de onderstaande wetten, besluiten en regelgevingen van toepassing, die u hier kunt inzien of downloaden (kijk voor actuele wet- en regelgeving altijd op de website van de overheid: www.wetten.overheid.nl):

 

 

Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening

AquaServa-Regelgeving-300x200 zw
Lady Justice is an allegorical personification of the moral force in judicial systems.