FAQ

FAQ

Hieronder vind u de meest gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet tussen staan, kunt u een email sturen met contactformulier.

Wat is legionella?

De legionellabacterie kan overal voorkomen waar een vochtig milieu is. Denk bijvoorbeeld aan leidingen voor drinkwater.

Word je ziek van legionella?

Van legionella kan je ziek worden, dit gebeurt in Nederland gelukkig niet vaak. Meestal worden alleen de mensen ziek die in een risicogroep vallen. In enkele situaties zorgt dit ervoor dat iemand een ernstige longontsteking krijgt. De ernstigste vorm van legionella staat ook wel bekent als de veteranenziekte.

Wat is de veteranenziekte?

Wanneer iemand besmet raakt met de meest gevaarlijke variant van legionella, dan treed een ernstige longontsteking op. Deze variant heeft de naam ‘veteranenziekte’ gekregen doordat in 1976 in Philadelphia ineens een epidemie van longontstekingen opdook onder oud strijders uit het Amerikaanse legioen.

Hoe herken je legionella?

De ziekte uit zich in een snel opkomende koorts, deze gaat gepaard met spierpijn  en een algeheel ziek gevoel. Er ontstaat een longontsteking. Ook hoesten en kortademigheid zijn symptomen die voorkomen.

Hoe raak ik geïnfecteerd?

Een legionella besmetting ontstaat door inademing van de bacterie. Het inademen van hele kleine druppeltjes water (groot genoeg om de bacterie te kunnen bevatten en klein genoeg om het via inademing in de longen te krijgen) heeft tot gevolg dat de bacterie zich in de longen kan nestelen. De ziekte is niet besmettelijk van mens tot mens. Ook het drinken van water met de bacterie is ongevaarlijk.

Welke mensen lopen een groter risico?

Ouderen, zware rokers en mensen met een verminderd afweersysteem door bv. ziekte lopen het grootste risico op het oplopen van legionella.

Wat zijn de verschijnselen bij een legionella-griep (de lichte vorm)?

De lichte vorm komt meestal tot uiting in de vorm van een griep. Gedurende enkele dagen zijn er verschijnselen van koorts, hoofdpijn, hoesten en spierpijn. Zolang er geen longontsteking ontstaat is er geen direct gevaar. Toch is het altijd sterk aan te raden om melding te maken bij de huisarts. Het opsporen van de plek waar de besmetting is ontstaan kan wenselijk zijn.

Wat zijn de verschijnselen van de veteranenziekte (de zware vorm)?

De verschijnselen zijn gelijk aan die van de lichte vorm alleen treed er ook een longontsteking op. Deze gaat vaak gepaard met kortademigheid en hoesten. Door het stellen van de juiste diagnose en snel handelen is de ziekte goed met antibiotica te behandelen. Totale genezing kan lang duren. Zonder (op tijd) de juiste behandeling kan de ziekte chronisch worden of zelfs dodelijk zijn.

Waar komt de legionella-bacterie voor?

De legionellabacterie bevindt zich in hele kleine hoeveelheden van nature in de grond en in water. De legionellabacterie vormt in deze kleine aantallen geen gevaar. Vermeerdering van legionella kan wel een gevaar gaan vormen voor de gezondheid en daarom moet dit zoveel mogelijk bestreden worden. Legionella kan zich vermenigvuldigen tussen een temperatuur van 30 en 45 graden. De optimale temperatuur is 37 graden en vanaf 50 graden sterft legionella af. Niet alleen de temperatuur is van belang maar ook de doorstroming van water. Wanneer één of meerdere leidingen niet regelmatig doorspoelen en de temperatuur is regelmatig tussen de 30 en 45 graden dan ontstaat het risico op legionellagroei en daarmee dus op gezondheidsrisico’s.

Wat is de incubatietijd?

De gemiddelde incubatietijd is vijf á zes dagen. Het kan voorkomen dat het zich eerder of later uit. Dit kan tussen de twee á twintig dagen duren.

Hoe is de 'veteranenziekte' te behandelen?

De veteranenziekte kan door antibiotica genezen. Doorgaans zal de huisarts deze uitschrijven. Belangrijk is om zo snel mogelijk met de juiste antibiotica te starten. Hoe langer ermee gewacht wordt, hoe groter de kans op chronische klachten is. Ook kan legionella de dood tot gevolg hebben.

Ik ben beheerder van een drinkwaterinstallatie van een instelling (hotel, zwembad, etc.). Tot wie kan ik mij wenden om er zeker van te zijn dat de installatie in orde is?

Alle bedrijven die BRL6010 gecertificeerd zijn mogen een risico-inventarisatie maken. Daar komen dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en/of jaarlijkse acties uit naar voren. (denk aan de keerklepcontrole of het nemen van monsters) Zolang u dit beheer op de juiste manier uitvoert en vastlegt dan kunt u ervan op aan dat uw installatie in orde is. AquaServa kan een deel, of alle facetten uit handen nemen en u ontzorgen.

Waar kan ik als werkgever of werknemer terecht met vragen over gezondheidsrisico’s in werksituaties?

Elke werkgever moet een risico-inventarisatie en- evaluatie maken. Deze wordt gemaakt door een arbodeskundige. Wanneer er gezondheidsrisico’s zijn voor werknemers dan is de werkgever verplicht om maatregelen te treffen. De arbodienst en/of arbodeskundige kan om advies gevraagd worden wanneer er binnen de organisatie zorgen zijn omtrent legionella.

Ik woon in een verzorgingshuis/ben in het ziekenhuis opgenomen; kan ik daar met een gerust hart douchen?

De overheid heeft als taak om toe te zien, en controle uit te voeren op de beheersing van legionella. Omdat ziekenhuizen en verpleeghuizen een groter risico vormen, is de wetgeving hieromtrent helder en anders dan bij gebouwen met een minder groot risico. Er worden inventarisaties gedaan en beheers acties uitgevoerd. Er worden metingen gedaan aangaande de eventuele aanwezigheid van legionella. Informatie kan het beste beste bij de instelling zelf opgevraagd worden.

Wat zijn de Waterwerkbladen?

De waterwerkbladen geven inzicht in de standaardvoorwaarden waaraan leidingwaterinstallaties moeten voldoen. Er staan bepalingen en richtlijnen. Ook is er in de waterwerkbladen terug te vinden hoe bepaalde situaties invulling moeten krijgen. Het gaat hier om de uitwerking van NEN 1006.

Wie is verantwoordelijk voor de Legionellaveiligheid aan boord van een binnenvaartschip (beroepsvaart, hotelschip)?

De verantwoordelijke binnen de beroepsvaart is de werkgever. Dit kan de scheepsbeheerder of de reder zijn. De kapitein moet erop toezien dat veiligheid geborgd kan worden. In de arbowet staat een verdere omschrijving die ingaat op het bieden van veiligheid voor werknemers. In artikel 4 van het Arbobesluit is dit uitgewerkt en wordt ook ingegaan op eisen die ook over legionella gaan. Alle binnenvaartschepen moeten een algemene RI&E hebben die binnen de arbowetgeving getoetst wordt. De gehele risico inventarisatie als ook de terugkerende beheersmaatregels moeten hierin terugkomen. Ook moet beschreven staan welke acties worden uitgezet bij eventueel onvoldoende resultaten van metingen of bij besmette watermonsters.